ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletภายในประเทศ
bulletแพ็คเกจ ฮ่องกง
bulletแพ็คเกจ บาหลี
dot
dot
bulletตั๋วเครื่องบิน
bulletรถเช่า
bulletท่องราตรี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
EH-MM01 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เทพทันใจ-พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน บิน 8M article

CODE  :  EH-MM01

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เทพทันใจ-พระธาตุอินแขวน  3วัน 2คืน

 

กำหนดการเดินทาง

สิงหาคม         10 - 12 , 23 - 25 

กันยายน         6 - 8 , 20 - 22 , 27 - 29

ตุลาคม            4 - 6 , 11 - 13 , 18 - 20 , 25 - 27                                   ราคาท่านละ  17,900 บาท

วันแรก           กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-วัดไจ๊คะวาย-
                    พระธาตุอินทร์แขวน  (ไม่รวมเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
04.00น.          พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาเตอร์ N
สายการบินเมียร์มาร์ แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
06.15 น.          ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่  8M336
                       (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)       
07.00 น.         เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองหงสาวดี อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 ก.ม. จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า มีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินกะดีป่า ในปี ค.ศ.994 นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย               นำท่าน  สักการะ พระะเจดีย์ชเว มอดอว์ หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่า บริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
นำท่านออกเดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวร กำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนำทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง" นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที (ต้องเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น) เมื่อถึงยอดดอยแล้วพาท่านเดินต่อไปยังองค์พระธาตุอินทร์แขวนชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ เดินทางจนถึงที่พัก
ค่ำ                   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเย็น เชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียม เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 . เท่านั้น   พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน
     พักที่MOUNTAIN TOP HOTEL // KYAITHOO HOTEL//GOLDEN ROCK HOTEL 
 
วันที่สอง           พระธาตุอินทร์แขวน –พระไฝเลื่อน-เจดีย์กาบาเอ-พระตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-โชว์พื้นเมือง
05.00 น.         เชิญท่านสักการะ  พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์ ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์ ไหว้ขอพรเทพเจ้าทันใจ เพื่อความเป็นศิริมงคล ทำบุญประจำวันเกิด (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น)ชาวพม่ามีความเชื่อว่าองค์พระธาตุนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของประเทศพม่า ถ้าใครได้ขึ้นมากราบไหว้ครบ 3 ครั้ง จะพบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ
07.00น.          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.          ออกเดินทางกลับ  ถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถปรับอากาศ พร้อมนำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี จากนั้นนำท่าน นมัสการวัดไจ๋ป๋อรอ (วัดพระไฝเลื่อน) มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ซึ่งมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับ สถานที่แห่งนี้ รายการ National Geographic Society ได้เคยมาถ่ายทำสารคดีที่นี้มากกว่า 10 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้ง ตำแหน่งไฝที่บริเวณหน้าผากจะไม่ตรงกันเลย ซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน   ภัตตาคาร( เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำ) จากนั้นเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง นำท่านชม เจดีย์กาบาเอ เจดีย์ทรงกลมมีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากันคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุ  นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ใน ช่วงระหว่างปี 2497-2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก นำท่านชมพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดวงตาและพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ     นำท่านผ่านชม เจดีย์ซูเลย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษ
ยังปกครอง3พม่าอยู่นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสายว่ากันว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเสร็จสิ้นแล้วให้ความงดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
19.00 .          บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชนิดให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพม่า พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย ณ ภัตตาคาร
พักที่ GREEN LEAF HOTEL//GREEN HILLHOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 
 
วันที่สาม         ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์โปตาทาวน์-พระเทพทันใจ-ตลาดสก็อต
08.00 น.          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สักการะ วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วเมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน เป็นองค์เดียวกับที่อัญเชิญมาที่พุทธมณฑลชม เจดีย์โปตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์นมัสการ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ สก๊อตมาร์เก็ต (SCOTT MARKET)ซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้ และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคาผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน  
นำท่านนมัสการ วัดพระหินอ่อน (MARBLE BUDDHA)ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านชมความน่ารัก แสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน   สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติ เมงกาลาดง
16.30  น.          ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียร์มาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M331
                         (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.15  น.           เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
J ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการJ
(กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป )
 
 
.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได้………………………
1.    คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง      (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.   คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง  (มีหัวหน้าทัวร์)                                       
3.   คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10ท่าน ไม่ออกเดินทาง
 
……………………..................อัตรานี้รวม……………………………
Äค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง -กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
Äค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ                          
Äค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 2 คืน
Äค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า                                        
Äค่าวีซ่าพม่า
Äค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ                 
Äค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.                     
Äมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง                                                                                                                                                                                     
Äประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
                  
……………………................อัตรานี้ไม่รวม…………………………….
Äค่าเสลี่ยงขึ้น-ลงพระธาตุอินทร์แขวนขึ้นลง 1,000 บาท ไม่รวมทิป
Äค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
Äค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
Äค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.  
Äค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
Ä ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
Ä ค่าทิปคนหาบเสลี่ยง คนละ 1,000 จ๊าด ต่อเที่ยว (ประมาณ 40 บาท)
Ä ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 300.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน
 
……………………………เงื่อนไขการให้บริการ…………………………
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. การยกเลิก     2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 137 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 63 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 3 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 
 
……………………………หมายเหตุ……………………………………
     1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
     2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
       ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
       หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
     3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
       ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
     4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
       เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
     5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
       ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
     6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
       สถานการณ์ดังกล่าว
     7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
       บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
       เงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
     8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
       โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
     9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า แลความผิดพลาดจากทางสาย
       การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
       โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
……………………เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า……………………….
**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ**
žหนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
žรูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำหรับชาวต่างชาติ 3 รูป พื้นหลังสีขาวหน้าตรงเท่านั้น (รับเฉพาะรูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ)
žกรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัท
žรูปถ่ายห้ามเป็นชุดข้าราชการเด็ดขาด
 
หมายเหตุ รูปถ่ายพื้นหลังเป็นสีอื่นๆหรือถ่ายเองแล้วปริ้นส่งมาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากยื่นวีซ่าไม่ผ่านและเกิดค่าใช้จ่ายจริง ในกรณีใดๆทั้งสิ้น
 
....................อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า ...........................
žยื่นวีซ่า ด่วน วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท
žยื่นวีซ่า ด่วน วัน และ 2 วัน ลูกค้าต้องไปยื่นด้วยตัวเอง เพื่อโชว์ตัวที่สถานฑูตพม่า

 

 

สนใจติดต่อ
Tel        : 0-538-0340 , 0-2538-0360
Fax       : 0-2538-0482
e-mail   : ywta2005@hotmail.com 

 
พม่า-กัมพูชา-ลาว

EH-MM02 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน บิน 8M article
EH-MM04 มัณฑเลย์-อมรปุระ-มิงกุน-พุกาม 4วัน 3คืน บิน FD article
HC-LA02 เวียงจันทร์-วังเวียง-หลวงพระบาง 6วัน 3คืน รถ article
HC-LA01 ลาวใต้-น้ำตกคอนพะเพ็ง 5วัน 2คืน รถ article
AK-CA02 นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ 3วัน 2คืน รถ article
AK-CA01 นครวัด-นครธม-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 3วัน 2คืน บิน PG article
HC-MM03 พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน บิน PG article
HC-MM02 พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน บิน FD article
IE-LA03 น่าน-หลวงพระบาง 5วัน 4คืน รถ article
IE-LA02 เชียงของ-สิบสองปันนา 6วัน 5คืน รถ article
IE-LA01 หนองคาย-เวียงจันทร์-วังเวียง-หลวงพระบาง 6วัน 5คืน รถ article
PV-MM01 พม่า 4วัน 3คืน บิน 8M article
TL-LA03 ลาวใต้-ปากเซ-น้ำตกตอนพะเพ็ง 5วัน 4คืน article
TL-LA02 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 5วัน 4คืน article
TL-LA01 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 6วัน 5คืน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
YOUR TRIP TRAVEL AGENCY CO., LTD.
22 ซอยนาคนิวาส 26 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 0-2538-0340 , 0-2538-0360 Fax : 0-2538-0482
e-mail : ywta2005@hotmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/3859