ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletภายในประเทศ
bulletแพ็คเกจ ฮ่องกง
bulletแพ็คเกจ บาหลี
dot
dot
bulletตั๋วเครื่องบิน
bulletรถเช่า
bulletท่องราตรี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
AK-CA01 นครวัด-นครธม-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 3วัน 2คืน บิน PG article

CODE  :  AK-CA01

 นครวัด - นครธม - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์   3วัน 2คืน
 

 

 

สนใจติดต่อ

Tel           : 0-2933-7821-22

Fax          : 0-2933-8956

e-mail      : ywta2005@hotmail.com

 

ท่องแดนอารยะธรรม สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกตะวันออก 

นครวัด-นครธม-บันทายสรี-โตนเลสาป-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์

3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

      

 

กำหนดการเดินทาง :         มี.ค. 54   :  18 - 20

                                       เม.ย. 54   :  13 – 15

                                       พ.ค. 54   :  30 เม.ย. – 02 พ.ค.

 

วันแรก             กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ-ซิตี้ทัวร์-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

06.00 .   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Fสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน  ซึ่งทุกท่านสามารถใช้บริการห้องพักผู้โดยสาร  BANGKOKAIR LOUNGE ของสายการบินหลังจากผ่านขบวนการทางศุลกากรแล้ว พร้อมรับประทานของว่างตามอัธยาศัย  

08.00 .       Q บินลัดฟ้า สู่ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบินที่   PG 903

09.00 .       เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเสียมเรียบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับทุกท่านจากนั้นนำท่านชมบารายตะวันตก            หรืออ่างเก็บน้ำโบราณขนาดใหญ่ บารายแห่งนี้มีความยาวประมาณ 8 กม.มีความกว้าง 2 กม.พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อพิธีกรรมและการชลประทานมีอายุนับพันปี ได้เวลาพอสมควร

                   ã เข้าสู่ที่พัก Allson Paradise Angkor Hotel หรือเทียบเท่า

12.00 .       äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.....................

บ่าย              นำท่านนมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม ซิตี้ทัวร์ชมเมืองผ่านย่านธุรกิจใจกลางเมืองที่สำคัญ ชมสวนสาธารณะที่ร่มรื่นใจกลางเมืองและชมพระตำหนักเจ้านโรดมสีหนุ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ www.angkornationalmuseum.com ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการรวบรวมวัตถุโบราณและนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติกัมพูชาทางด้านวัฒนธรรม การปกครอง ความเชื่อและศาสนาของอาณาจักรขอมโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างปราสาทนครวัด ชมพระพุทธรูปเก่าแก่นับพันองค์ที่รวบรวมไว้มีการจัดแสดง ชมการจำลองเหตุการณ์ พระอาทิตย์ขึ้นตรงยอดปรางค์ของนครวัดที่จะเกิดขึ้นเพียงปีละ2 ครั้ง เท่านั้น

19.00 น.       ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร…….

                   จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

                  

 วันที่สอง         ปราสาทบันทายสรี- ปราสาทตาพรหม-เมืองนครธม- ปราสาทนครวัด-พนมบาแค็ง

07.00 .       ä รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม           

08.00 .  ออกเดินทางสู่ อ.บันเตรียเสร็ย  ผ่านสระสรง,ปราสาทบันทายกุฎี,ปราสาทกระวานและปราสาทแปรรูป  นำท่านเข้าชม ปราสาทบันทายสรีอันหมายถึงป้อมแห่งอิสตรี ซึ่งเป็นปราสาทหินขนาดเล็กสร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียดและปราสาทแห่งนี้เป็นที่เลื่องลือในความสวยงามของการแกะสลักลวดลายอันอ่อนช้อยลงบนหินทรายสีชมพูเป็น รายละเอียดวิจิตรบรรจงที่สุด.! และได้รับการยกย่องให้เป็น เพชรน้ำเอกหรือ  รัตนชาติแห่งศิลปะเขมร นำท่านผ่านซุ้มประตูหินที่สลักเป็นรูปใบหน้าคนขนาดใหญ่ทั้งสี่ทิศสู่ ปราสาทตาพรหม  เชื่อกันว่าเป็น ราชวิหาร ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้พระราชชนนี  บริเวณร่มรื่นด้วยต้นไม้ดึกดำบรรพ์อายุนับร้อยปีนานาชนิด  ตื่นตาตื่นใจกับภาพของปราสาทหินที่มีต้นไม้ใหญ่เรียกว่าต้นสะปงมีรากไม้ขนาดใหญ่อันมหึมาปกคลุมและชอนไชตามช่องว่างของก้อนหินขนาดใหญ่แต่ละก้อน..ดูน่าเกรงขาม .!นำท่านเข้าชม มืองนครธม แปลว่า เมืองใหญ่ สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในระหว่าง   นำท่านสู่นครธมทางประตูด้านทิศใต้(South Gate)โดยข้ามสะพานหิน หรือ สะพานชักนาคดึกดำบรรพ์   ซึ่งบนราวสะพานทั้งฝั่งซ้ายและขวาประกอบไปด้วยเหล่าเทพเทวดา 54 องค์ และอสูร 54 ตน กำลังยุคนาคตอนกวนเกษียรสมุทรเพื่อต้องการน้ำอมฤตจากนั้นชมกลุ่มปราสาทในเขตเมือง นครธม อาทิปราสาทบาปวน,พิมานอากาศ,พระเจ้าขี้เรื้อน,ลานพระยม,บัลลังก์ช้าง และตื่นตาตื่นใจกับความแปลกมหัศจรรย์แห่งนครธม  ปราสาทบายนซึ่งเป็นศาสนาสถานที่สร้างขึ้นในคติพุทธมหายานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวๆปีพ..1650-1750 และลักษณะเด่นของปราสาทบายนคือบนยอดปราสาทแต่ละยอดได้สลักเป็นรูปใบหน้าคนขนาดใหญ่ทั้ง 4 ทิศ จำนวน54 ยอด จำนวน216 หน้า แต่ละใบหน้ามีรอยยิ้มที่มุมปากที่ดูมีเมตตาและอ่อนโยนหรือที่เรียกว่า รอยยิ้มแห่งบายน

 

12.00 .      äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.....................

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่  ปราสาทนครวัด  ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุด งดงามอลังการตระการตามีความลงตัวสมบูรณ์แบบมากที่สุดในบรรดาปราสาทขอมโบราณ  และปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้ดีที่สุด จนได้รับการยกย่องให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยสร้างขึ้นราวๆปี พ..1656-1693 ว่ากันว่าการก่อสร้างปราสาทนครวัด ก็เปรียบเสมือนการย่อส่วนของจักรวาลตามคติความเชื่อของอินเดียโบราณที่ขอมรับมาอีกทอดหนึ่ง โดยตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดพื้นที่กว้าง ยาวประมาณ 1,500 และ1,300 เมตร มีคูน้ำขนาดกว้าง190 เมตร ยาว1,900 เมตร ล้อมรอบเชื่อกันว่าการก่อสร้างใช้ช่างวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 500 คน  ส่วนแรงงานใช้ถึง 1,00,000  คน พร้อมทั้งให้ช้างลากหิน  5,000 เชือก  และใช้แพบรรทุกหินจากพนมกุเลน(อยู่ห่างจากเสียมเรียบ 65 กม.)โดยล่องมาทางลำน้ำเสียมเรียบ ถึง 7,000 แพ และนำท่านเดินข้ามสู่สะพานหินนาคราชที่มีความยาว 200 เมตร อันเปรียบเสมือนสะพานรุ้งที่ต่อเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสรวงสวรรค์. . . ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของภาพจำหลักนูนต่ำ เรื่อง มหาภารตยุทธ์ เรื่องรามเกียรติ์  ภาพพระนารายณ์ อวตาล ในปางต่างๆ การตรวจพลของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ภาพทหารขำขันของ กองทัพแห่งกรุงสยาม ซึ่งเรียกว่า เสียมกุก และภาพการกวนทะเลน้ำนม หรือ กวนเกษียรสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอมฤตซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความยาว 49 เมตร และภาพจำหลักนูนต่ำที่สะดุดตาที่สุดอีกกลุ่มก็คือ ภาพนางอัปสราที่มีลักษณะแปลกๆ อาทิอัปสรายิ้มเห็นฟัน    อัปสราทรงผมเซล่ามูนและ อัปสราใส่กางเกง ขาสั้น ฯลฯ  จากนั้นนำท่านเดินขึ้นเขาพนมบาแค็งหรือวนัมกันตาล ภูเขาใจกลางเมือง ยโสธรปุระ ซึ่งเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ และเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ชมปราสาทหลังแรกของเมืองยโสธรปุระ และจากบนยอดเขาแห่งนี้สามารถมองเห็นยอดปราสาทนครวัด.! ในบรรยากาศยามอาทิตย์อัสดง...ลับขอบฟ้าเหนือสระบารายตะวันตก...ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง!

19.00 น.    ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร รับประทานอาหารเย็น บุปเฟ่ต์อินเตอร์เนชั่นเนลที่ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

                  

วันที่สาม          เสียมเรียบ - โตนเลสาป - กรุงเทพฯ  

07.00 .       ä รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม           

08.00 .      นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด!ในเอเชียอาคเนย์ และล่องเรือชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านเขมรเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่กันแบบชาวเรือนแพริมฝั่งโตนเลสาบ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเก่าซาจ๊ะ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝากญาติมิตร อาทิ เช่น ปลากรอบ,ปลาช่อนแห้ง,เสื้อยืด,ผ้าพันคอ,หิน-ไม้ แกะสลัก และสินค้าพื้นเมืองอื่นๆ

12.00 .       äรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร.....................

บ่าย              ได้เวลาพอสมควรอำลาเมืองเสียมเรียบ  เดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ

15.20 .      บินลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ / เที่ยวบินที่ PG 914

16.45 .    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

 

 ------------

 

อัตราค่าบริการ  ราคา ต่อ ท่าน      

โรงแรม (หรือเทียบเท่า)

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ2-12 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

Allson Paradise Angkor Hotel ****www.allsonhotels.com

19,900 .-

16,900 .-

2,000 .-

 

 

JJJ   อัตรานี้รวม   JJJ

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ เสียมเรียบ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
3.ค่าอาหารทุกมื้อและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท
6.ค่าเรือท้องถิ่น นำเที่ยว ตามระบุในรายการ                 

7.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
8.ค่าน้ำหนักกระเป๋า ไม่เกิน
20 กิโลกรัม                                                                                       

9.มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

10.ค่าธรรมเนียม ภาษีสนามบินสนามบินทุกแห่ง

 

JJJ   อัตรานี้ไม่รวม   JJJ

-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

-  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น โดยประมาณ วันละ 50 บาท ต่อวัน                                                                                                                        -  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%                              

-  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาเตรียมเอกสารคือ

   1) พาสปอร์ต  2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

PPP   เงื่อนไขการให้บริการ   PPP

1.       กรุณาจองที่นั่งล่วงหน้า อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท

2.         ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

3.       เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.                  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

LLL   การยกเลิก   LLL

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่า

หมายเหตุ

1.      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน

2.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง

3.             เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบ เหมาจ่าย เบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฎิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.       เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

5.       ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน

 

&&&   เอกสารประกอบการเดินทาง   &&&

 - หนังสือเดินทาง(Passport)ก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน

 

 

 

 

 

พ..1724-1761เมืองนครธม แห่งนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลงทั้ง4 ด้านๆละ 3กม. มีทางเข้า 5 ประตู
พม่า-กัมพูชา-ลาว

EH-MM01 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เทพทันใจ-พระธาตุอินแขวน 3วัน 2คืน บิน 8M article
EH-MM02 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน บิน 8M article
EH-MM04 มัณฑเลย์-อมรปุระ-มิงกุน-พุกาม 4วัน 3คืน บิน FD article
HC-LA02 เวียงจันทร์-วังเวียง-หลวงพระบาง 6วัน 3คืน รถ article
HC-LA01 ลาวใต้-น้ำตกคอนพะเพ็ง 5วัน 2คืน รถ article
AK-CA02 นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ 3วัน 2คืน รถ article
HC-MM03 พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน บิน PG article
HC-MM02 พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 4วัน 3คืน บิน FD article
IE-LA03 น่าน-หลวงพระบาง 5วัน 4คืน รถ article
IE-LA02 เชียงของ-สิบสองปันนา 6วัน 5คืน รถ article
IE-LA01 หนองคาย-เวียงจันทร์-วังเวียง-หลวงพระบาง 6วัน 5คืน รถ article
PV-MM01 พม่า 4วัน 3คืน บิน 8M article
TL-LA03 ลาวใต้-ปากเซ-น้ำตกตอนพะเพ็ง 5วัน 4คืน article
TL-LA02 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 5วัน 4คืน article
TL-LA01 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 6วัน 5คืน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
YOUR TRIP TRAVEL AGENCY CO., LTD.
22 ซอยนาคนิวาส 26 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 0-2538-0340 , 0-2538-0360 Fax : 0-2538-0482
e-mail : ywta2005@hotmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/3859