ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletภายในประเทศ
bulletแพ็คเกจ ฮ่องกง
bulletแพ็คเกจ บาหลี
dot
dot
bulletตั๋วเครื่องบิน
bulletรถเช่า
bulletท่องราตรี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
BN-BN01 บรูไน 3วัน 2คืน บิน BI article

CODE  :  BN-BN01

บรูไน   3วัน  2คืน

 

ดินแดนแห่งขุมทรัพย์มหาศาล

 

พิเศษ ! พักที่โรงแรมดิเอมไพร์ แอนด์ คันทรี่ คลับ   โรงแรมที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมหรูระดับ

6 ดาว หรูหราที่สุดในเอเซียอาคเนย์  พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไฮเทค และไฮคลาส

 

วันเดินทาง      เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม  2553

โปรแกรมการเดินทาง                   ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

วันแรก                                   กรุงเทพ บรูไน

......... น.              สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Royal Brunei

......... น.              ออกเดินทางสู่เมืองบันดาร์เสรี เบกาวัน  โดยเที่ยวบินที่ BI …….

(ใช้เวลา 3 ชั่วโมง  45 นาที )

......... น.              เดินทางถึงสนามบินบันดาร์เสรี เบกาวันนครหลวงของประเทศบรูไน  ดารุสซาราม

                            นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนหรือจะเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ที่พักโรงแรม  The Centrepoint Hotel  ระดับ 4 ดาวในย่านช็อปปิ้ง

                               

วันที่สอง                               WATER VILLAGE  (กัมปงไอเยอร์) 3ชม. บรูไนมิวเซี่ยมพิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลียมัสยิดทองคำมัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟูดติน

เช้า                      บริการอาหารเช้า    ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านล่องเรือชม กัมปงไอเยอร์  หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ทึ่งกับศิลปะการสร้างบ้านเรือนนับพันบริเวณปากแม่น้ำบรูไน ชาวยุโรปในยุคแรกที่เข้ามาที่บรูไน  เรียกขานหมู่บ้านกลางน้ำนี้ว่า  เวนิชแห่งตะวันออก 

บ่าย                    นำท่านชม บรูไนมิวเซี่ยม  สถานที่รวบรวมของสะสมโบราณล้ำค่าขององค์สุลต่านจากประเทศมุสลิมทั่วโลกมาแสดงไว้มากมาย  ที่โดดเด่นที่สุดคือ Islamic Arts Gallery  ชมคัมภีร์อัลกุระอ่านขนาดเล็กที่สุดในโลก  ชื่นชมกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวบรูไน  ประวัติการค้นพบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมหาศาลที่พลิกโฉมบรูไนให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวย  

                            นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย  พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการโหวตจากประเทศ ไนอาเชี่ยนว่าเป็นพิพิธภัณฑืที่น่าชมที่สุด เป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน  อาทิ  เครื่องทรงทองคำ  ในวันขึ้นครองราชย์และเครื่องบรรณาการจากผู้นำประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฏทองคำ บัลลังก์ทองคำ  เครื่องทรงทองคำ  รวมทั้งเครื่องราชย์มากมายที่พระองค์ได้รับมาก

นำท่าน ชมมัสยิดทองคำ Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque มัสยิดที่สง่างาม  และศักดิ์สิทธิ์ของชาวบรูไน  ที่ใช้งบประมาณในการสร้างมหาศาล  โดยมีการนำเข้าวัสดุการก่อสร้างและตกแต่งจากทั่วทุกมุมโลกใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 7 ปี  มีห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชายและหญิงบันไดทางขึ้นแต่ละชั้นจะมี 29 ขั้น  ห้องละหมาดด้านบนตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยพรมสีเหลืองทองดูสว่างไสว  จากนั้นนำท่านชมมัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟูดติน มัสยิดเก่าแก่อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบรูไนตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์ เสรีเบกาวัน มัสยิดหลังนี้ออกแบบและดำเนการสร้างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน  และ  เป็นพระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน และมัสยินนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1958  มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชมาฮาล

เช็คอินทน์  โรงแรม The Empire Hotel & Country Club

*** โรงแรมระดับ 6 ดาว *** โรงแรมที่ได้ชื่อว่าเป็นโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว หรูหราที่สุดในเอเซียอาคเนย์  พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไฮเทค และไฮคลาส

ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยศัย และเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมายของโรงแรมที่พักอันหรูหรา  เช่น  ว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ หรือที่ชายหาด (ควรเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)  ตีเทนนิส  ตีปิงปอง เล่นโบว์ลิ่ง ดูภาพยนต์เรื่องล่าสุด  หรือเล่นกอล์ฟในสนามระดับโลกของโรงแรมที่ออกแบบโดยแจ็ก นิคลอส

 

วันที่สาม                               บรูไน กรุงเทพ

เช้า                      บริการอาหารเช้า    ห้องอาหารโรงแรม

                            อิสระตามอัธยาศัย

                            นำท่านเดินทางสู่สนามบิน บันดาร์เสรี เบกาวัน

......... น.              ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน BI ……

......... น.              ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

 

ผู้ใหญ่              ราคาท่านละ                 23,500 บาท

พักเดี่ยว           เพิ่มท่านละ                    5,000 บาท

 

อัตรานี้รวม

·       ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ- บันดาเสรีเบกาวัน-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด  (S Class only)

·       ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

·       ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

·       ค่ารถรับส่ง  สนามบิน โรงแรม - สนามบิน

·       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

·       ซิตี้ทัวร์ และ WATER VILLAGE พร้อม มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  ภาษาจีน  และ อังกฤษ 

·       ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บณวันที่ 1 เม.ย. 52

 

อัตรานี้ไม่รวม

·       ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) และ ค่าทำหนังสือเดินทาง

·       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์,   ค่าซักรีด ฯลฯ

·       ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

·       สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

การชำระเงิน

                ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

หมายเหตุ

·       บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

·       บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ

·       หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

·       รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

·       ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว

·       กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการยกเลิกล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

·       มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

·       บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

·       หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

BANGKOK      BANDAR SERI BEGAWAN

BI516     14.40 18.25     MON / TUE / THU / FRI / SAT

BI518     19.30 – 23.15     WED / SUN

 

BANDAR SERI BEGAWAN      BANGKOK

BI515     12.05 – 13.50     MON / TUE / THU / FRI / SAT

BI517     17.05 – 18.50     WED /  SUN

 

 

สนใจติดต่อ
Tel       : 0-2933-7821-22
Fax      : 0-2933-8956บาหลี - บรูไน - ดูไบ

BN-BN02 บรูไน 4วัน 3คืน บิน BI article
AB-DB01 ELEGANCE DUBAI 5วัน 4คืน บิน EK article
AB-DB03 SUPER SAVE DUBAI 5วัน 3คืน บิน WY article
AB-DB02 BIG BONUS DUBAI 5วัน 3คืน บิน TG article
SS-BL02 บาหลี 5วัน 4คืน บิน GA article
SS-BL01 บาหลี 4วัน 3คืน บิน GA article
YW-BL02 แพ็คเกจ บาหลี 4วัน 3คืน
YW-BL01 แพ็คเกจ บาหลี 3วัน 2คืน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
YOUR TRIP TRAVEL AGENCY CO., LTD.
22 ซอยนาคนิวาส 26 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 0-2538-0340 , 0-2538-0360 Fax : 0-2538-0482
e-mail : ywta2005@hotmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/3859