ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletภายในประเทศ
bulletแพ็คเกจ ฮ่องกง
bulletแพ็คเกจ บาหลี
dot
dot
bulletตั๋วเครื่องบิน
bulletรถเช่า
bulletท่องราตรี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
WS-ML02 แพ็คเกจ เกาะลังกาวี 2วัน 1คืน article

CODE  :  WS-ML02 

แพ็คเกจ เกาะลังกาวี  2วัน 1คืน

 

ลังกาวี มนต์ขลังที่ไม่มีวันลืม
 กับโปรแกรมนำเที่ยว เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
 
วันที่แรก      ท่าเรือตำมะลัง – ลังกาวี – เคเบิ้ลคาร์ – โลกใต้ทะเล – มะสุรีย์ – พิพิธภัณฑ์นายก – ช๊อปปิ้ง      (บริการอาหาร  - / เที่ยง / เย็น )
08.00 น.      คณะถึงท่าเรือตำมะลังผ่านพิธีการทางด้านศุลกากรนำคณะผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางด้านศุลกากร... ลงเรือเฟอร์รีปรับอากาศสู่ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียเรือออกเวลา 09.30 น.
10.30 น.      นำคณะสู่ CABLE CAR (ไม่รวมในแพคเก็จเนื่องจากหากวันเดินทางฝนตกลมพัดแรงเคเบิ้ลคาร์จะปิด สารถไปซื้อ ณ เคาเตอร์) กระเช้าลอยฟ้าเทคโนโลยีใหม่ ชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะลังกาวีและท้องทะเลอันดามัน จากยอดเขา GUNUANG MAT CINCANG ที่สูงที่สุดบนเกาะลังกาวี ท่านสามารถมองเห็นเกาะตะ-รุเตาและหมู่เกาะต่างๆ ของจังหวัดสตูล ..ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่สถานี เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกบริเวณ ORENTEL VILLAGE ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้ออาทิเช่น ผ้าพื้นเมือง เครื่องจักรสานและของฝากนานาชนิด …
เที่ยง           อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
                     นำคณะเข้าชม โลกใต้ทะเล Under Water World ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับปลานานาชนิด เสมือนท่านอยู่โลกใต้ทะเลซึ่งรวบรวมสัตว์น้ำหลากชนิด ชมวิถีสัตว์น้ำจากขั้วโลกเหนือนกแพนกวิน ตื่นตากับงูอนาคอนด้าจากลุ่มแม่น้ำอเมซอน และนำท่านเข้า Shopping สินค้านานาชนิดที่ห้าง Zon Duty Free อาทิเช่น เหล้า บุหรี่ เครื่องยาจีน น้ำหอม รังนก ฯลฯ นำคณะนมัสการพระนางมัสสุรีย์พระนางเลือดขาว ผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์.....จากนั้นนำท่านชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์และตัวอย่างบ้านโบราณที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบพื้นเมืองของชาวมาเลเซีย ชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงความเป็นอยู่วิถีชีวิตสมัยที่พระนางมัสสุรีย์ยังมีชีวิตอยู่ ชม หาดทรายดำ Black Sand Beack จะอยู่ชายทะเลตอนเหนือของเกาะเป็นหาดทรายที่แตกต่างจากบ้านเราโดยสิ้นเชิง เพราะเป็นสีดำสนิท และเป็นทรายละเอียดด้วย ที่หาดทรายแห่งนี้ก็มีตำนานเกี่ยวข้องกับ ที่พระนางมัสสุรีย์ได้สสาปแช่งพื้นที่เกาะลังกาวีไว้ให้ไม่เหลือความสวยงาม นำคณะช๊อปปิ้งสินค้า ณ ศูนย์ OTOP โดยภายในศูนย์มีสินค้ามากมายอาทิเช่น ผ้าบาติกซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเกาะลังกาวี นอกจากนี้บริเวณภายในศูนย์จะมีปติมากรรมจากสินค้าในตำบลต่างฟมารวบรวมไว้อย่างสวยงาม
                     นำคณะเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็น สถานที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาอารยประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่างๆ   ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม รวมทั้งเรืออนันตนาคราชจากประเทศไทย นำท่านช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ตลาดกั๊วะ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิเช่น เหล้า บุหรี่     เครื่องครัว เครื่องสำอาง น้ำหอม คริสตัล ช็อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า นานาชนิด   ฯลฯ
18.00 น.      คณะรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
19.00 น.       นำคณะเข้าสู่ที่พัก...พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง     ลังกาวี – ดาตารันลัง – ตำมะลัง           (บริการอาหารเช้า / -  / - )
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารโรงแรม.........
08.00 น.      นำคณะเดินทางสู่สวนสาธารณะ เกาะลังกาวีเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ ดาตารันลัง” พญานกอินทรีย์สัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก…หรือใครจะเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีบริเวณท่าเรือกั๊ว ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออาทิเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง   เสื้อผ้า ฯลฯ 
08.30 น.      คณะลงเรือท่าเรือกั๊วผ่านพิธีการทางด้านศุลกากรเดินทางสู่ท่าเรือตำมะลัง
09.30 น.      คณะถึงท่าเรือตำมะลังคณะผ่านพิธีการทางด้านศุลกากรของไทย เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
 
*** .. HAVE A NICE TRIP .. ***
 
อัตราค่าบริการ     

สอบถามทาง บริษัทฯ

ไม่มีพาสปอร์ต เพิ่มท่านละ  200 บาท       
ใช้สำเนาบัตรประชาชน + รูปถ่าย 2 นิ้ว  1 รูป   
ขอเปลี่ยนแปลงราคากรณีจำนวนคนไม่ครบจำนวน
 
อัตรานี้รวม
1. ค่าอาหาร 3 มื้อ
2 ค่าที่พัก 1 คืน
3. เฟอร์รีไปกลับสตูล – ลังกาวี - สตูล
4. รถนำเที่ยวเกาะลังกาวี
5. มัคคุเทศก์ไทยดูแลตลอดเส้นทาง
6. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ
7. ค่าเข้าชมตามที่ระบุในรายการ
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีต้องการใบเสร็จ และ 3 % หัก ณ ที่จ่าย
2. อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
3. ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด
4. ค่าทิป เบลล์บอย คนขัยรถและไกด์
5. ไม่รวมค่าเซอร์วิสชาร์ทุกกรณีเดินทางตรงกับวันสำคัญหรือช่วงปิดภาคเรียนของมาเลเซีย
6. โลกใต้ทะเล, เคเบิ้ลคาร์
 
เอกสารที่ใช้          
1. พาสปอร์ต
2. บอร์เดอร์พาสเพิ่มท่านละ 200 บาท
ใช้รูปถ่าย 2 นิ้วจำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประประชาชน เด็กใช้สูติบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชน
 
หมายเหตุ            
1. เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูก ค้าเป็นสำคัญ
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ   ตามรายการหรือถูกปฏิเสธ การเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับ ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 

 

สนใจติดต่อ

Tel          : 0-2538-0340 , 0-2538-0360

Fax         : 0-2538-0482

e-mail     : ywta2005@hotmail.com

 
มาเลเซีย - สิงคโปร์

AL-SG01 SINGAPORE OK LAH 3วัน 2คืน บิน SQ article
ZG-SG01 SINGAPORE SO COOL 3วัน 2คืน บิน XW article
ZG-SG02 SINGAPORE SUPER SAVE 3วัน 2คืน บิน XW article
JT-SG01 SINGAPORE - UNIVERSAL STUDIO 3วัน 2คืน บิน XW article
JT-SG02 SINGAPORE - FREE DAY 3วัน 2คืน บิน XW article
แพ็คเกจ คาเมร่อนฯ ปีนัง 3วัน 2คืน article
แพ็คเกจ เก็นติ้งฯ-กัวลาลัมเปอร์-คาเมร่อนฯ 3วัน 2คืน article
WS-ML01 แพ็คเกจ เกาะลังกาวี 1วัน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
YOUR TRIP TRAVEL AGENCY CO., LTD.
22 ซอยนาคนิวาส 26 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 0-2538-0340 , 0-2538-0360 Fax : 0-2538-0482
e-mail : ywta2005@hotmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/3859