ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletภายในประเทศ
bulletแพ็คเกจ ฮ่องกง
bulletแพ็คเกจ บาหลี
dot
dot
bulletตั๋วเครื่องบิน
bulletรถเช่า
bulletท่องราตรี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
WS-ML01 แพ็คเกจ เกาะลังกาวี 1วัน article

CODE  :  WS-ML01

แพ็คเกจ  เกาะลังกาวี  1วัน


ลังกาวี มนต์ขลังที่ไม่มีวันลืม
 กับโปรแกรมนำเที่ยว เกาะลังกาวี 1 วัน
 
ลังกาวี เช้า-เย็น  สัมผัสดินแดนแห่งมนต์ขลัง... นมัสการ “สุสานพระนางเลือดขาว”
...ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์นานาชนิดที่ “เคเบิ้ลคาร์”... อำลาลังกาวีกับขาช้อปที่ “ตลาดกั๊วะ”
                                                               
ONE DAY TOUR          สตูล – ลังกาวี - สตูล                  ( ไปเช้า – กลับเย็น )
09.00 น.    คณะเดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง    เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ   ……พร้อมทำพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศเรือออกเวลา 09.30 น.
10.30 น.    ถึงเกาะลังกาวี นำคณะเดินทางสู่ Cable Car กระเช้าลอยฟ้า ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Cincang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติ เงียบสงบ ของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้องทะเลสีคราม
12.30 น.      อิสระตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย            นำคณะเดินทางนมัสการ สุสานพระนางมัสสุรีย์ หรือพระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งเกาะลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร ให้คณะได้ขอพรจากพระนางมัสสุรีย์เพื่อความเป็นสิริมงคล … พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์ นำคณะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีอีกครั้งที่ย่าน“ตลาดกั๊วะ” ซึ่งมีสินค้านานาชนิดให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เหล้า บุหรี่ เครื่องสำอาง เครื่องแก้ว เครื่องครัว ช็อคโกแลต เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าพื้นเมือง  
15.00 น.   นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือกั๊วะ พร้อมที่จะลงเรืออำลาเกาะลังกาวี สู่จังหวัดสตูล
15.30 น.      เดินทางกลับจังหวัดสตูล โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ
16.30 น.      ถึงจังหวัดสตูล คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
*** .. HAVE A NICE TRIP .. ***
 
 
อัตราค่าบริการ    
 
สอบถามทาง บริษัทฯ
 
เด็กคิดราคา  75 % ของราคาผู้ใหญ่
ไม่มีพาสปอร์ต เพิ่มท่านละ  200 บาท       
ใช้สำเนาบัตรประชาชน + รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
ขอเปลี่ยนแปลงราคาถ้าจำนวนคนไม่ครบ   
 
อัตรานี้รวม
1. เฟอร์รีไปกลับสตูล – ลังกาวี - สตูล
2. รถนำเที่ยวเกาะลังกาวี
3. มัคคุเทศก์ไทยดูแลตลอดเส้นทาง
4. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ
5. ค่าเข้าชมตามที่ระบุในรายการ
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีต้องการใบเสร็จ และ 3 % หัก ณ ที่จ่าย
2. อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
3. ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด
4. ค่าทิป เบลล์บอย คนขัยรถและไกด์
 
เอกสารที่ใช้          
1. พาสปอร์ต
2. บอร์เดอร์พาสเพิ่มท่านละ 200 บาท
ใช้รูปถ่าย 2 นิ้วจำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประประชาชน เด็กใช้สูติบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชน
 
หมายเหตุ     
1. เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ ของลูก ค้าเป็นสำคัญ
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ   ตามรายการหรือถูกปฏิเสธ การเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับ ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 
 
 
 

สนใจติดต่อ

Tel              : 0-2538-0340 , 0-2538-0360

Fax             : 0-2538-0482

e-mail        : ywta2005@hotmail.com

 
มาเลเซีย - สิงคโปร์

AL-SG01 SINGAPORE OK LAH 3วัน 2คืน บิน SQ article
ZG-SG01 SINGAPORE SO COOL 3วัน 2คืน บิน XW article
ZG-SG02 SINGAPORE SUPER SAVE 3วัน 2คืน บิน XW article
JT-SG01 SINGAPORE - UNIVERSAL STUDIO 3วัน 2คืน บิน XW article
JT-SG02 SINGAPORE - FREE DAY 3วัน 2คืน บิน XW article
แพ็คเกจ คาเมร่อนฯ ปีนัง 3วัน 2คืน article
แพ็คเกจ เก็นติ้งฯ-กัวลาลัมเปอร์-คาเมร่อนฯ 3วัน 2คืน article
WS-ML02 แพ็คเกจ เกาะลังกาวี 2วัน 1คืน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
YOUR TRIP TRAVEL AGENCY CO., LTD.
22 ซอยนาคนิวาส 26 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 0-2538-0340 , 0-2538-0360 Fax : 0-2538-0482
e-mail : ywta2005@hotmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/3859